Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TMC GROUP B.V. EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN

(versie 2021)

Artikel 1 – Algemeen

1.1 TMC Group B.V. en de tot de groep (als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) van TMC Group B.V. behorende vennootschappen zijn gebruikers van deze algemene voorwaarden en zullen in het hierna volgende worden aangeduid als “TMC“.

1.2 Onder “Diensten” wordt verstaan: alle diensten die door TMC, althans door de Werkondernemer(s) van TMC, worden geleverd aan c.q. bij de Opdrachtgever, uit hoofde van een Overeenkomst.

1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon tot wie TMC haar aanbiedingen richt, en degene die aan TMC een opdracht verstrekt c.q. degene met wie TMC in enige rechtsbetrekking staat ter zake het verrichten van Diensten.

1.4 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: iedere tussen TMC en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, uit hoofde waarvan door TMC Diensten worden verleend aan de Opdrachtgever, waaronder zogenaamde “raamovereenkomsten” en “deelovereenkomsten”.

1.5 Onder “Werkondernemer” wordt verstaan: iedere technische professional en/of consultant die in een arbeidsrechtelijke relatie tot TMC staat en die namens TMC voor bepaalde tijd zijn/haar professionele diensten verricht ten behoeve van een Opdrachtgever van TMC op basis van een Overeenkomst.

1.6 De aanduidingen die in deze algemene voorwaarden boven ieder artikel zijn geplaatst, hebben uitsluitend een classificatiefunctie. Aan deze aanduidingen mag geen juridische betekenis worden gehecht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van alle aanbiedingen en offertes (inclusief eventuele bijlagen) van TMC ter zake van Diensten en van alle Overeenkomsten (inclusief eventuele bijlagen).

2.2 Toepasselijkheid van door Opdrachtgever eventueel gehanteerde voorwaarden op de Overeenkomst en de eventuele nader tussen TMC en Opdrachtgever te sluiten overeenkomsten wordt door TMC uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden TMC slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 TMC is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op lopende Overeenkomsten nadat TMC Opdrachtgever van dergelijke wijzigingen in kennis heeft gesteld en de gewijzigde algemene voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, dan wel op zodanig later tijdstip als door TMC in voornoemde kennisgeving is aangegeven. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van TMC voor de levering van Diensten en op alle Overeenkomsten die na de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen worden uitgebracht of aangegaan.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van TMC met betrekking tot te leveren Diensten zijn vrijblijvend.

3.2 Indien een aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding c.q. offerte afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Opdrachtgever en als verwerping van de aanbieding c.q. offerte van TMC. Dit nieuwe aanbod dient door TMC uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn aanvaard, alvorens er sprake is van enige gebondenheid daaraan van de zijde van TMC.

3.3 TMC is slechts jegens Opdrachtgever gebonden (en er is dus slechts sprake van een Overeenkomst) indien een door TMC uitgebrachte aanbieding c.q. offerte binnen de daartoe door TMC opgegeven termijn uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtgever is aanvaard, dan wel indien enig aanbod van Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk door TMC is aanvaard, dan wel indien TMC is begonnen met de uitvoering daarvan.

3.4 Werknemers van TMC, waaronder mede begrepen Werkondernemers, die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens TMC aan te gaan c.q. tot stand te brengen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met de werknemers c.q. Werkondernemers van TMC binden TMC slechts dan indien deze schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van TMC aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 4 – De Werkondernemer(s)

4.1 De keuze voor de in te schakelen Werkondernemer(s) geschiedt door TMC na voorafgaand overleg tussen TMC en Opdrachtgever. Vakantiedagen zullen zoveel mogelijk worden opgenomen in overleg tussen TMC, Werkondernemer en Opdrachtgever.

4.2 Behoudens zoals in dit artikel neergelegd, is TMC bij uitsluiting bevoegd om de Werkondernemer(s) instructies te geven ten aanzien van de uitvoering van de Diensten. Opdrachtgever is bevoegd om Werkondernemer(s) aanwijzingen te geven ter zake van de praktische, dagelijkse gang van zaken bij Opdrachtgever, voor zover deze aanwijzingen niet in strijd komen met de instructies van TMC. Voorts is het Opdrachtgever toegestaan om Werkondernemer(s) aanwijzingen te geven die verband houden met de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de door Opdrachtgever geboden werkplek bij de uitvoering van de Diensten.

4.3 Het is Opdrachtgever verboden om Werkondernemer(s) ter beschikking te stellen aan derden en/of bij derden werkzaam te laten zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TMC.

4.4 Overtreding van het in lid 3 van dit artikel bepaalde leidt, onverminderd de overige aan TMC toekomende rechten (waaronder, zonder beperking, het recht om vergoeding van de volledig door TMC geleden schade te vorderen) tot een door Opdrachtgever aan TMC verschuldigde, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbare boete ter hoogte van € 50.000,- per overtreding, vermeerderd met een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt.

4.5 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een in alle opzichten veilige werkomgeving voor het verrichten van de Diensten en zal voor het verrichten van de Diensten zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een Werkondernemer in de verrichting van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever is jegens TMC en haar Werkondernemer(s) gehouden om alle nationale en internationale wet- en regelgeving ter zake van arbeidsomstandigheden en veiligheid na te leven, alsmede op de naleving daarvan toe te zien, alsook daarop gebaseerde aanwijzingen van de Arbeidsinspectie of andere voorschriften absoluut en volledig na te leven.

4.6 Opdrachtgever vrijwaart TMC voor alle door TMC opgelopen schade en gemaakte kosten ten gevolge van elke aanspraak door een Werkondernemer voor vergoeding van door hem of haar geleden schade in de uitvoering van de Diensten die verband houdt met de veronachtzaming door Opdrachtgever van haar verplichtingen onder lid 5 van dit artikel of anderszins is terug te voeren op een tekortkoming door Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst (waaronder, zonder beperking, alle door TMC aan de betrokken Werkondernemer ter zake te vergoeden schade en door TMC opgelopen schade als gevolg van verminderde beschikbaarheid van de betrokken Werkondernemer).

4.7 Opdrachtgever zal alle rapportages welke betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden of veiligheid binnen één (1) week na een daartoe strekkend verzoek van TMC aan TMC verstrekken.

Artikel 5 – Levering

5.1 De (aanvang van de) levertijd van de door TMC te leveren Diensten blijkt uit de Overeenkomst. De levertijd gaat echter pas in op het moment dat TMC beschikt over alle door Opdrachtgever ten behoeve van een juiste vervulling van de uit de Overeenkomst voortvloeiende afspraken aan TMC te verstrekken gegevens, documenten, apparatuur, computertijd en (kantoor)ruimten, en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door TMC is ontvangen of door Opdrachtgever, op voorafgaand verzoek van TMC, zekerheid voor betaling ten behoeve van TMC is gesteld.

5.2 De in de Overeenkomst opgenomen, dan wel de door TMC opgegeven levertijden, zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient TMC derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

5.3 Levertijden worden verlengd met de termijn gedurende welke de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd ten gevolge van overmacht aan de zijde van TMC, zoals bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en/of met de termijn gedurende welke Opdrachtgever nalaat aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen in zoverre de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst door TMC daardoor is veroorzaakt.

5.4 TMC heeft het recht om de Diensten in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt elke deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

5.5 Voor schade ten gevolge van overschrijding door TMC van de levertijden en/of opleveringsdata is TMC niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TMC. Overschrijding van de levertijd door TMC, door welke oorzaak dan ook, zal Opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding en/of opschorting van enige op haar rustende verplichting die voor haar uit deze Overeenkomst of uit enige andere met deze Overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van TMC, of tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen tussen partijen.

5.6 Verlenging van de levertijd op verzoek van de Opdrachtgever kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van TMC. Eventueel voor TMC uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 – Honoraria en Betaling

6.1 In de Overeenkomst is het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium neergelegd ter zake de door (een Werkondernemer van) TMC te verlenen Diensten. Dit in de Overeenkomst opgenomen bedrag is een schatting en wordt berekend op basis van het uurtarief zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Voor overwerk, werk buiten Nederland en/of werk op zon- of feestdagen gelden afwijkende uurtarieven. Opdrachtgever is gehouden alle in redelijkheid door de Werkondernemers gemaakte onkosten (waaronder in ieder geval reiskosten) te vergoeden.

6.2 Het is TMC toegestaan het in de Overeenkomst genoemde uurtarief gedurende de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, mits zij daartoe een redelijke grond heeft. Opdrachtgever zal voorafgaand aan het hanteren van het verhoogde uurtarief worden geïnformeerd.

6.3 Waar van toepassing verstrekt TMC Opdrachtgever binnen 10 dagen na afloop van iedere kalendermaand een specificatie van de in die kalendermaand door de Werkondernemers gewerkte uren en gemaakte onkosten. Deze urenspecificatie geldt als bindend, tenzij Opdrachtgever binnen 10 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt. Dit bezwaar schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. Indien TMC het bezwaar als (mogelijk) gegrond oordeelt, treden TMC en Opdrachtgever in redelijk overleg teneinde tot een oplossing te komen.

6.4 Indien en zodra TMC redelijke grond heeft te vermoeden dat het totale door Opdrachtgever verschuldigde bedrag (exclusief onkosten) hoger zal zijn dan de in de Overeenkomst opgenomen schatting (exclusief onkosten), meldt zij zulks schriftelijk aan Opdrachtgever onder opgave van de geschatte overschrijding. Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de Overeenkomst op te zeggen door middel van verzending van een aangetekende brief aan TMC binnen 10 dagen na voornoemde mededeling van TMC. Een opzegtermijn van één (1) maand dient in acht te worden genomen.

6.5 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats zonder enige korting en/of verrekening en/of aftrek en/of schuldvergelijking. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op opschorting van haar betalingsverplichtingen te beroepen, tenzij zulks is toegestaan op grond van het bepaalde in artikel 6.9 van deze algemene voorwaarden.

6.6 Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. TMC heeft echter te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of zekerheid voor betaling te verlangen. Het bepaalde in de artikelen 12.2 en 12.3 is van toepassing.

6.7 De in lid 6 van dit artikel opgenomen betalingstermijn van 30 dagen geldt als
fatale termijn. Bij niet-betaling binnen de in lid 6 genoemde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is al hetgeen dat TMC van Opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk en direct opeisbaar, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Bovendien is Opdrachtgever over het totale alsdan verschuldigde bedrag een contractuele vertragingsrente aan TMC verschuldigd gelijk aan de op het moment van verstrijken van de in lid 6 genoemde termijn geldende wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met 1,5 procentpunt per maand (waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend), zulks tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6.8 Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat in andere valuta wordt betaald.

6.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de door TMC verrichte c.q. geleverde Diensten (mits gemeld conform artikel 7.1) en/of het niet goed uitvoeren van de opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door TMC wordt erkend. Slechts in het laatstgenoemde geval is Opdrachtgever gerechtigd de betaling van het totale aan TMC verschuldigde bedrag op te schorten, totdat het gebrek is hersteld.

6.10 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.11 Indien volledige betaling binnen de termijn als genoemd in lid 6 van dit artikel uitblijft, is TMC zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

6.12 Eventuele klachten met betrekking tot een bepaalde verrichte Dienst hebben geen invloed op andere Diensten en/of onderdelen daarvan behorende tot dezelfde Overeenkomst. Eventuele klachten hebben bovendien geen invloed op de betalingsverplichting van de Opdrachtgever, behoudens als genoemd in artikel 6.9.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever wordt geacht de (resultaten van) door TMC geleverde Diensten wekelijks te controleren. Klachten met betrekking tot de door TMC geleverde Diensten (of met betrekking tot de nakoming van enige op TMC rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst) dienen binnen 7 dagen na ontdekking van het betreffende gebrek of de oorzaak waarop de klacht is gebaseerd schriftelijk aan TMC kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn kunnen aan de klacht geen rechten meer worden ontleend jegens TMC en is TMC niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.

7.2 Alle aansprakelijkheid van TMC voor de door haar geleverde Diensten vervalt in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden na definitieve oplevering van de opdracht c.q. nadat de Diensten zijn geëindigd, behoudens voor zover binnen deze termijn en met inachtneming van artikel 7.1 een vordering door Opdrachtgever ter zake van de geleverde Diensten is ingesteld.

7.3 TMC is nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt en welke is veroorzaakt door producten van derden, die door TMC worden gebruikt en/of geleverd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Op uitdrukkelijk daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal TMC de identiteit van de leverancier aan Opdrachtgever mededelen.

7.4 TMC is in geen enkel geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade (waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen gederfde winst en contractsverlies).

7.5 In geval van aansprakelijkheid van TMC is deze beperkt tot maximaal de helft van het in de Overeenkomst genoemde totaalbedrag aan honoraria (exclusief onkosten), tenzij de verzekering van TMC dat bedrag niet dekt. In dat geval is de aansprakelijkheid van TMC beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van TMC wordt uitgekeerd.

 

7.6 TMC is niet aansprakelijk en Opdrachtgever vrijwaart TMC voor schade die Opdrachtgever en/of derden lijdt/lijden die het gevolg is van of verband houdt met de verrichte en/of geleverde Diensten, in welke vorm ook, tenzij deze schade op grond van dwingendrechtelijke bepalingen voor rekening van TMC komt, of indien aan alle navolgende eisen is voldaan:

i) de schade is aantoonbaar veroorzaakt door TMC en/of Werkondernemer en is het gevolg van diens opzet of bewuste roekeloosheid;

ii) de schade is ontstaan in de uitoefening van de Overeenkomst;

en, indien de schade is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een Werkondernemer;

iii) Opdrachtgever en/of de derde kunnen aannemelijk maken dat hij de betreffende schade niet redelijkerwijs heeft kunnen voorkomen of beperken.

7.7 De kosten van juridische en overige bijstand die TMC moet maken ter zake van claims waarvoor zij ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, onder welk kosten onder meer worden verstaan de kosten inzake verweer voeren en onderhandelen, dienen door Opdrachtgever op eerste verzoek van TMC aan TMC te worden vergoed, onverminderd het recht van TMC om de meerdere door haar gemaakte kosten na specificatie aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.8 TMC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de verrichte en/of geleverde Diensten, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van Opdrachtgever of van zijn ondergeschikten of andere door Opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder begrepen het verrichten door TMC van de Diensten conform de instructies van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 TMC is nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer lijdt indien TMC niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan een tekortkoming die TMC niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, alsmede indien sprake is van een omstandigheid waarmee TMC ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon of hoefde houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transport-moeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van TMC. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat (toeleverings)bedrijven waarvan TMC eventueel afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens TMC voldoen, tenzij zulks te wijten is aan TMC.

8.3 Indien vanwege overmacht levering van de Diensten door TMC (of nakoming door TMC van enige andere verplichting) onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden, is TMC gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadevergoeding. Deze beëindiging door TMC vindt plaats bij aangetekende brief aan Opdrachtgever.

8.4 In geval de overmachtsituatie aantoonbaar langer dan 3 aaneengesloten maanden voortduurt heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een aangetekende brief aan TMC.

8.5 Indien het na afloop van een overmachtsituatie alsnog verrichten en/of leveren van Diensten een verhoging van kosten voor TMC met zich meebrengt, zal TMC zulks aan de Opdrachtgever meedelen voordat zij de kosten feitelijk maakt. Deze kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever binnen één (1) week na de hiervoor genoemde mededeling van TMC per aangetekende brief aan TMC meedeelt de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 9 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten ten aanzien van de resultaten van de Diensten die tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan, zijn eigendom van Opdrachtgever. TMC draagt hierbij alle voornoemde intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten bij voorbaat over aan Opdrachtgever. Voor zover vereist zal TMC op verzoek van Opdrachtgever alle medewerking verlenen aan overdracht, vestiging en/of het deponeren van voornoemde rechten ten behoeve van Opdrachtgever.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart TMC en zal TMC zodoende schadeloos stellen voor alle claims van derden met betrekking tot beweerdelijke inbreuken van de in artikel 9.1 genoemde intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten op intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten van derden, of andere claims met betrekking tot inbreuken op dergelijke rechten.

Artikel 10 – Geheimhoudingsverplichting

10.1 Opdrachtgever en TMC zijn verplicht tot geheimhouding van alle door één (1) van hen (“Verstrekkende Partij“) aan de ander (“Ontvangende Partij“) in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst verstrekte informatie die vóór het verstrekken daarvan door de Verstrekkende Partij uitdrukkelijk als vertrouwelijk is gekenmerkt of die naar haar aard redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt (“Vertrouwelijke Informatie“). Vertrouwelijke Informatie omvat, zonder beperking, de bepalingen van de Overeenkomst, alsmede informatie die betrekking heeft op onderzoek, ontwikkeling, bedrijfsactiviteiten, financiën, producten, diensten, klanten, leveranciers, werknemers of technische kennis van een partij.

10.2 De Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij mag door de Ontvangende Partij uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. De Ontvangende Partij zal de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij beschermen op dezelfde wijze als waarop zij de vertrouwelijkheid van haar eigen Vertrouwelijke Informatie beschermt, doch in geen geval zal een Ontvangende Partij minder dan redelijke zorgvuldigheid betrachten bij het beschermen van dergelijke Vertrouwelijke Informatie.

10.3 De Ontvangende Partij zal Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij niet aan derden openbaren, behoudens aan de groepsmaatschappijen van de Ontvangende Partij en aan haar en hun professionele adviseurs, directie en personeel, en toegestane hulppersonen bij de uitvoering van de Overeenkomst in zoverre deze personen noodzakelijkerwijs toegang tot die Vertrouwelijke Informatie dienen te hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en mits voor deze personen geheimhoudingsverplichtingen gelden ten aanzien van die Vertrouwelijke Informatie die even stringent zijn als de onderhavige geheimhoudingsverplichtingen van de Ontvangende Partij onder deze algemene voorwaarden.

10.4 De geheimhoudingsbepalingen in dit artikel 10 verbieden of beperken niet de openbaarmaking door de Ontvangende Partij van Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij in zoverre dit noodzakelijk is om zich in rechte te verdedigen dan wel om te voldoen aan dwingendrechtelijke verplichtingen of het bevoegd gegeven bevel van rechterlijke instanties of overheidsinstanties, en zien voorts niet op informatie:

a. die voorafgaand aan verstrekking door de Verstrekkende Partij reeds aantoonbaar bekend was aan de Ontvangende Partij, zonder dat terzake geheimhoudingsverplichtingen gelden;

b. die aantoonbaar door of ten behoeve van de Ontvangende Partij is ontwikkeld zonder gebruikmaking van of toegang tot de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij;

c. die door de Ontvangende Partij is verkregen van een derde zonder dat terzake geheimhoudingsverplichtingen gelden; of

d. die publiekelijk bekend is of wordt anders dan door schending van de onderhavige geheimhoudingsbepalingen in deze algemene voorwaarden.

10.5 TMC draagt er zorg voor dat de Werkondernemer op eerste verzoek van Opdrachtgever een aanvullende geheimhoudingsverklaring ondertekent.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

11.1 Opdrachtgever en TMC behandelen alle in het kader van de uitvoering van de Diensten verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacy wet- en regelgeving. Het is de Opdrachtgever verboden van TMC verkregen persoonsgegevens te verstrekken aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TMC.

11.2 Opdrachtgever onderkent dat TMC persoonsgegevens verwerkt met inachtneming van haar Privacy Statement, te raadplegen op www.tmc-employeneurship.com.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart TMC tegen alle aanspraken van Werkondernemers, werknemers van Opdrachtgever of overige derden jegens TMC die verband houden met een overtreding door Opdrachtgever van de AVG en overige privacywet- en regelgeving en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door TMC zijn gemaakt.

Artikel 12 – Beëindiging van de Overeenkomst

12.1 In het geval:

a. Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige op haar rustende verplichting welke voortvloeit uit de Overeenkomst;

b. van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, het aanbieden van een onderhands akkoord ter schuldsanering door Opdrachtgever, er binnen Opdrachtgever een vereffenaar of bewindvoerder (of daarmee vergelijkbaar persoon) wordt aangesteld, er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van de activa van Opdrachtgever, of een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt met betrekking tot Opdrachtgever;

c. Opdrachtgever wordt ontbonden of zijn/haar activiteiten of een aanzienlijk gedeelte daarvan staakt of er wordt een besluit daartoe genomen;

d. de activiteiten van Opdrachtgever op een zeker moment geheel of gedeeltelijk worden verplaatst naar het buitenland;

e. Opdrachtgever fuseert, geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt gereorganiseerd of wordt gesplitst in afzonderlijke rechtspersonen dan wel op welke andere wijze dan ook (een belangrijk deel van) de zeggenschap in Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde, of een besluit tot het voorgaande wordt genomen;

f. er een wijziging optreedt in de (rechts)personen die de bevoegdheid hebben om het bestuur en/of het beleid van Opdrachtgever te bepalen door de (gehele of gedeeltelijke overgang of bezwaring van) eigendom van stemgerechtigde aandelen of daarmee vergelijkbare effecten, door overeenkomst, statutaire bepalingen of anderszins;

g. Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, heeft nagelaten informatie te verschaffen of TMC op enigerlei wijze heeft misleid en TMC zou, als zij de beschikking had gehad over juiste, volledige en niet misleidende informatie, de Overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zijn aangegaan;

heeft TMC het recht, zonder enige ingebrekestelling (behoudens, voor zover noodzakelijk, in de situatie onder a. in het bovenstaande) en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of ten dele, met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief aan Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat TMC tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de TMC verder toekomende rechten. In deze gevallen zijn alle vorderingen die TMC heeft op Opdrachtgever, direct en onmiddellijk opeisbaar.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.6 van deze algemene voorwaarden is TMC gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van TMC zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

12.3 Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft TMC het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat TMC daarbij tot enigerlei vorm van schadeloosstelling gehouden is.

12.4 Opdrachtgever verplicht zich om op eerste schriftelijke verzoek van TMC volledige inzage te verschaffen omtrent zijn/haar kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant of andere voor TMC acceptabele persoon goedgekeurde stukken, bij gebreke waarvan TMC het recht heeft de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat TMC daarbij tot enigerlei vorm van schadeloosstelling gehouden is.

Artikel 13 – Contractsoverneming

13.1 TMC is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Opdrachtgever verleent hierbij uitdrukkelijk en bij voorbaat zijn onherroepelijke medewerking c.q. goedkeuring aan een eventuele overdracht door TMC van haar rechten en/of verplichtingen. Onder ‘derde’ wordt in dit kader verstaan: een andere partij dan de contractspartij, al dan niet deel uitmakend van de groep van TMC Group B.V.

13.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van TMC is Opdrachtgever niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 14 – Ongeldigheid

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of op andere wijze niet rechtsgeldig of afdwingbaar blijkt te zijn, tast dat de geldigheid van de (overige) bepalingen van de Overeenkomst en van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen zich alsdan inspannen om de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die de juridische en economische strekking van de nietige, vernietigbare of op andere wijze niet rechtsgeldige of afdwingbare bepaling het meest benadert.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsverhoudingen tussen TMC en Opdrachtgever, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst, dan wel enige andere tussen TMC en Opdrachtgever bestaande rechtsverhouding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost Brabant